Etymologia, fonetyka i semantyka wyrazu ciżma w języku polskim
PDF

Słowa kluczowe

etymologia
zapożyczenia
turcyzmy
hungaryzmy

Jak cytować

Dunikowski, M. (2023). Etymologia, fonetyka i semantyka wyrazu ciżma w języku polskim. Język Polski, 103(2), 82–90. https://doi.org/10.31286/JP.00153

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę wyjaśnienia zmian fonetycznych i semantycznych wyrazu ciżma ‘płytkie obuwie o wydłużonym i zakrzywionym do góry czubku, charakterystyczne dla średniowiecza’. Turecki leksem çizme ‘wysoki but’ znalazł się na Bałkanach w wyniku osmańskiej ekspansji w XIV i XV wieku, następnie przedostał się na Węgry, skąd został przekazany dalej na północ. Występuje lub występował m.in. w weneckim, rumuńskim, większości języków słowiańskich, litewskim. W artykule zostały także pokrótce przedstawione drogi przenikania wyrazu do języków Europy.

https://doi.org/10.31286/JP.00153
PDF

Bibliografia

AED: L. Newmark, Albanian-English Dictionary, The Slavic and Eurasian Language Resource Center, Duke University 2005 (online: http://www.seelrc.org:8080/albdict, dostęp: 13 maja 2021).
Zobacz w Google Scholar

ASSČ: Akademický slovník současné češtiny, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2017 i n. (online: http://www.slovnikcestiny.cz, dostęp: 2 marca 2020).
Zobacz w Google Scholar

Bezlaj F. 1977: Etimološki slovar slovenskega jezika, prva knjiga, Založba ZRC, Ljubljana.
Zobacz w Google Scholar

Boerio G. 1864: Dizionario del dialetto veneziano, Reale tipografia di Giovanni Cecchini, Venezia.
Zobacz w Google Scholar

Boryś W. 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A. 1915: Wpływy języków obcych na język polski. §11. Wpływy węgierskie, [w:] M. Karaś (red.), Początki i rozwój języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 419–422.
Zobacz w Google Scholar

Ciorănescu A. 1958–1966: Dicționarul etimologic român, Universidad de la Laguna, Tenerife (online: http://dex.ro, dostęp: 6 stycznia 2021).
Zobacz w Google Scholar

Ciorănescu A. 2001: Dicţionarul etimologic al limbii române, ed. îngrij. şi trad. din limba spaniolă T. Şandru Mehedinţi şi M. Popescu Marin, Editura Academiei Române, Bucureşti.
Zobacz w Google Scholar

DEX98: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică 1998 (online: http://dex.ro, dostęp: 6 stycznia 2021).
Zobacz w Google Scholar

Domańska A. 1961: Historia żółtej ciżemki, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

DUD: Duden. Onlinewörterbuch (online: https://www.duden.de, dostęp: 6 stycznia 2020).
Zobacz w Google Scholar

Dunikowski M. 2021: Europejskie losy tur. çizme, praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

DRMJ: Digitalen rečnik na makedonskiot ǰazik (online: http://drmj.eu, dostęp: 15 lutego 2021).
Zobacz w Google Scholar

ESJP: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

ESUM: Etimologìčnij slovnik ukraïnsʹkoï movi, red. O.S. Melʹničuk i in., t. 1–6, Naukova dumka, Kiïv 1982–2012.
Zobacz w Google Scholar

EWU: Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen, red. L. Benkő, t. 1–3, Akadémiai Kiadó, Budapest 1993–1997.
Zobacz w Google Scholar

Gloger Z. 1893: Słownik gwary ludowej w okr. tykocińskim, „Prace Filologiczne”, t. 4, z. 3, s. 795–904.
Zobacz w Google Scholar

Gloger Z. 1900: Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1–4, Druk P. Laskauera i W. Babickiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gluhak A. 1993: Hrvatski etimološki rječnik, August Cesarec, Zagreb.
Zobacz w Google Scholar

Grinčenko B. 1907–1909: Slovar′ ukraїns′koї movi, t. 1–4, Kiїv.
Zobacz w Google Scholar

GSBM: Gìstaryčny sloŭnìk belaruskaj movy, t. 1–34, rèd. A.I. Žuraŭski, A.M. Bulyka, t. 1–14, Navuka ì tèhnìka, t. 15–37, Belaruskaâ navuka, Mìnsk 1982–2017.
Zobacz w Google Scholar

JAZU: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanja i umjetnosti, Zagreb 1884 i n.
Zobacz w Google Scholar

KorBa: Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.) (online: https://korba.edu.pl, dostęp: 10 lutego 2021).
Zobacz w Google Scholar

Koukkidis K. 1960: Lexilógion ellīnikṓn léxeōn paragoménōn ek tīs tourkikī́s, Etairía Thrakikón Meletón, Athī́nai.
Zobacz w Google Scholar

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Drukarnia XX. Pijarów, Warszawa 1807–1814.
Zobacz w Google Scholar

Lokotsch K. 1927: Etymologisches Wörterbuch der europäischen (germanischen, romanischen und slavischen) Wörter orientalischen Ursprungs, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Maurer F. 1974: Deutsche Wortgeschichte, Bd. 1–3, Walter de Gruyter, Berlin–New York.
Zobacz w Google Scholar

MNÉSz: A magyar nyelv értelmező szótára (online: https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php, dostęp: 18 lutego 2021).
Zobacz w Google Scholar

NODEX: Noul dicționar explicativ al limbii române, 2002 (online: http://dex.ro, dostęp: 6 stycznia 2021).
Zobacz w Google Scholar

Novak V. 1996: Slovar beltinskega prekmurskega govora, wyd. 2 poprawione, Pomurska založba, Murska Sobota.
Zobacz w Google Scholar

OKDA: Obŝekarpatskij dialektologičeskij atlas, Institut slavânovedeniâ i balkanistiki RAN, Moskva 1994.
Zobacz w Google Scholar

RBE: N. Gerov, Rečnik na bŭlgarskiia ezik, Bŭlgarski pisatel, Sofiia 1975 i n.
Zobacz w Google Scholar

SBG: Sloǔnìk belaruskìh narodnyh gavorak paǔnočna-zahodnâj Belarusì ì âe pagranìčča, red. Û.F. Mackevìč, t. 1–5, Navuka ì tèhnìka, Mìnsk 1979–1986.
Zobacz w Google Scholar

SBrück: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Kraków 1927.
Zobacz w Google Scholar

Schmeller J.A. 1872 i n.: Bayerisches Wörterbuch, wyd. 2, München.
Zobacz w Google Scholar

SEK: W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. 1–6, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

SGPKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1–6, Akademia Umiejętności, Kraków 1900–1911.
Zobacz w Google Scholar

SGP PAN: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–10, z. 3), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2–t. 10, z. 3), t. 1–3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977–1991; t. 4–10, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1992–2021.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SJP PWN: Słownik języka polskiego PWN (online: https://sjp.pwn.pl, dostęp: 10 stycznia 2021).
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978–1981.
Zobacz w Google Scholar

SK 1929: Spis książek poleconych do bibljotek szkolnych przez Komisję Oceny Książek do czytania dla młodzieży szkolnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w latach 1923–1928 włącznie, Warszawa 1929 (online: https://docplayer.pl/3859996-Ministerstwo-wyznan-religijnych-i-oswiecenia-publicznego-spis-ksiazek-poleconych-do-bibliotek-szkolnych-przez.html, dostęp: 27 kwietnia 2021).
Zobacz w Google Scholar

SNČJ: Slovník nářečí českého jazyka, red. M. Ireinová (online: https://sncj.ujc.cas.cz, dostęp: 4 marca 2021).
Zobacz w Google Scholar

Snoj M. 2015: Slovenski etimološki slovar, 2. izdaja (online: http://fran.si, dostęp: 12 stycznia 2021).
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (t. 1–34), K. Mrowcewicz (t. 35–39), t. 1–22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1994, t. 23–39, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995–2021.
Zobacz w Google Scholar

SSJČ: Slovník spisovného jazyka českého, t. 1–4, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1960–1971.
Zobacz w Google Scholar

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika, red. A. Bajec, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, (online: www.fran.si, dostęp: 12 stycznia 2021).
Zobacz w Google Scholar

SSSJ: Slovník súčasného slovenského jazyka, t. 1–3, red. K. Buzássyová, A. Jarošová, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006–2015.
Zobacz w Google Scholar

Stachowski M. 2019: Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stachowski S. 2007: Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stachowski S. 2014: Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w języku polskim, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

STSP: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927.
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wyd. staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861.
Zobacz w Google Scholar

Szinnyei J. 1893–1896: Magyar tájszótár, Hornyánszky Viktor kiadása, Budapest.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (CD-ROM).
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2012: Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: https://wsjp.pl, dostęp: 10 stycznia 2021).
Zobacz w Google Scholar

Zaręba A. 1951: Węgierskie zapożyczenia w polszczyźnie, „Język Polski” XXXI, z. 3, s. 113–125.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content