Brykała – zasięg regionalny (krakowski?) i etymologia
PDF

Słowa kluczowe

regionalizm
prowincjonalizm
leksyka historyczna
leksyka kulinarna
historyczne nazwy pieczywa

Jak cytować

Przęczek-Kisielak, S. (2023). Brykała – zasięg regionalny (krakowski?) i etymologia. Język Polski, 103(2), 91–109. https://doi.org/10.31286/JP.00174

Abstrakt

Artykuł jest studium leksykologicznym i historyczno-etymologicznym jednostki brykała/brykacz uznanej m.in. w źródłach etnograficznych za regionalizm krakowski. Autorka, dokonując przeglądu różnych źródeł z zakresu językoznawstwa, etnografii, historii, historii kultury, a także wojskowości, rozpatruje cztery aspekty funkcjonowania tego leksemu w polszczyźnie: semantyczny, geograficzny, społeczny (I część artykułu) i etymologiczny (II część). Ta analiza pozwala określić zasięg geograficzny brykały/brykacza (uogólniając, Polska wschodnia – makroregionalizm) oraz społeczny (chleb spożywany ze względu na swoje wartości odżywcze głównie przez żołnierzy). Etymologia wyrazu pozostaje niepewna, choć udało się autorce sformułować pewne hipotezy wskazujące na źródło wyrazu: (1) pożyczka wschodniosłowiańska, nawiązująca do ros. brjaknut’ ‘przechodzić wilgocią, pęcznieć’; (2) pożyczka wschodniosłowiańska, nawiązująca do czasownika brykać lub znaczenia zgeneralizowanego rdzenia bryk- ‘sprzeciwiać się’; (3) brykała, pierwotnie rodzaj mąki z prosa (<ber, brzyk>bryk), następnie potrawa z niej wykonywana lub ‘chleb z brzyka>bryka’).

https://doi.org/10.31286/JP.00174
PDF

Bibliografia

Arct M. 1916: Słownik ilustrowany języka polskiego, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańkowski A. 2000: Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczuk L. 1974: Z północno-wschodniej peryferii polszczyzny, „Język Polski” LIV, z. 5, s. 326–332.
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia XIX wieku (online: https://www.estreicher.uj.edu.pl/xixwieku/, dostęp: 12 stycznia 2022).
Zobacz w Google Scholar

Birkenmajer J. 1930: Gwara komiśna, „Język Polski” XV, z. 1, s. 15–16.
Zobacz w Google Scholar

Boryś W. 2010: Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1990: Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., Rymut K., Malec M. 1995: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Danysz A. 1914: Odrębności słownikarskie kulturalnego języka polskiego w Wielkopolsce w stosunku do kulturalnego języka polskiego w Galicji, „Język Polski” II, z. 8–10, s. 243–261.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1950: Kryterium geograficzne (miejscowe), [w:] W. Doroszewski, Kryteria poprawności językowej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, s. 48–67.
Zobacz w Google Scholar

Dumanowski J. 2011: Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów… Nowe źródło do dziejów kuchni staropolskiej, „Przegląd Historyczny”, t. 102, z. 4, s. 675–696.
Zobacz w Google Scholar

Dumanowski R., Jankowski R. (oprac.) 2011 (1686–1688): Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Wilanów.
Zobacz w Google Scholar

Duska J. 2003: Z gwar my wszyscy, [w:] J. Sierociuk (red.), Gwary dziś, t. 2: Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 15–19.
Zobacz w Google Scholar

ÈSBM: Ètymalagìčny sloŭnìk belaruskaj movy, t. 1–14, rèd. V.U. Martynaŭ, G.A. Cyhun, t. 1–8, Navuka ì tèhnìka, t. 9–14, Belaruskaâ navuka, Mìnsk 1978–2017.
Zobacz w Google Scholar

ÈSSÂ: Ètimologičeskij slovar’ slavânskih âzykov. Praslavânskij leksičeskij fond, t. 1–42, red. O. Trubačëv, A.F. Žuravlëv, Ž.Ž. Varbot, Nauka, Moskva 1974–2021.
Zobacz w Google Scholar

ESXVII: Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, red. W. Gruszczyński (online: http://sxvii.pl, dostęp: 15 maja 2018).
Zobacz w Google Scholar

Głowacki J. 1990: O języku żołnierskim, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 119–122.
Zobacz w Google Scholar

Górski R., Krzyżanowski J. (red.) 1975: Co wieś, to inna pieśń. Studia folklorystyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

GSBM: Gìstaryčny sloŭnìk belaruskaj movy, t. 1–34, rèd. A.I. Žuraŭski, A.M. Bulyka, t. 1–14, Navuka ì tèhnìka, t. 15–37, Belaruskaâ navuka, Mìnsk 1982–2017.
Zobacz w Google Scholar

Juszczak B. 2017: Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny, „Slavica Wratislaviensia”, nr 165, s. 179–191.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1969: O polskiej gwarze żołnierskiej. Stan badań nad polską gwarą żołnierską, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 125–140.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1978: Polska gwara żołnierska lat 1914–1939, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczowa K. (red.) 1996: Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Köhler P. 2019: Odpowiedź Marii Hempel (1834–1904) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850–1928) ogłoszoną w 1883 r., „Etnobiologia Polska”, nr 9, s. 17–26.
Zobacz w Google Scholar

Kolberg O. 1962: Dzieła wszystkie, t. 5: Krakowskie, cz. 1, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W. 1987: Prowincjonalizmy słownikowe, [w:] W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, wyd. 2, Rytm, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

KorBa: Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772) (online: https://korba.edu.pl/query_corpus, dostęp: grudzień–styczeń 2021/2022).
Zobacz w Google Scholar

Kubacz F. 1937: Chamski Józef Tadeusz, [w:] F. Kubacz, Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, s. 260–261.
Zobacz w Google Scholar

Kucała M. 2002: Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, wyd. 2 rozszerzone, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kupiszewski P. 1987: Język żołnierski, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 273–281.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnicka-Janowicz A. 2018: Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym), Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lubicz R. [wł. Hieronim Łopaciński] 1892: Przyczynki do nowego słownika języka polskiego, „Prace Filologiczne”, t. 4, z. 1, s. 173–279.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W. 2017: Polski słownik etymologiczny, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak S. 1987: Język wojskowy, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maurizio A. 1926: Pożywienie roślinne i rolnictwo w rozwoju dziejowym, nakładem Kasy Mianowskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nalepa J. 1992: Ze studiów nad hydronimią Polski i Połabia: Bzura, „Onomastica” XXXVII, s. 79–91.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1914: Odrębności słownikowe Poznania, Krakowa, Warszawy, „Język Polski” II, z. 8–10, s. 261–270.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1933: Uwagi językowe o książkach. Adolfa Rudnickiego Żołnierze, „Język Polski” XVIII, z. 3, s. 98–99.
Zobacz w Google Scholar

Ochmann D., Przybylska R. (red.) 2017: Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, Libron, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przęczek-Kisielak S. 2020: O czystość mowy polskiej? Dyskusje o zapożyczeniach na łamach „Języka Polskiego” w latach 1913–1939, „Język Polski” C, z. 1, s. 24–46.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S. 1970: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. 1, Instytut Śląski w Opolu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rossowski J. 1934: Z języka wojskowego, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 57–58.
Zobacz w Google Scholar

Rozkład występowania nazwisk (online: actaforte.pl, dostęp: 25 stycznia 2022).
Zobacz w Google Scholar

Rutkovska K. (red.) 2016: Lietuvos lenkų tarmės (online: http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/zodynas?page=2, dostęp: 24 kwietnia 2022).
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. 1999–2001: Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1–2, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SBrück: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Sędzik W. 1978: Polskie nazwy zbóż, „Język Polski” LVIII, z. 5, s. 332–338.
Zobacz w Google Scholar

SGPKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1–6, Akademia Umiejętności, Kraków 1900–1911.
Zobacz w Google Scholar

SGP PAN: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–10, z. 3), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2–t. 10, z. 3), t. 1–3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977–1991; t. 4–10, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1992–2021.
Zobacz w Google Scholar

Sikora K. 2005: Kategoria mikroregionalizmów, [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, s. 199–208.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, t. 1–11, red. W. Doroszewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

Sł.: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1952–1982.
Zobacz w Google Scholar

Smoczyński W. 2007: Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno.
Zobacz w Google Scholar

SP: Słownik prasłowiański, t. 1–8, red. F. Sławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974–2001.
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (t. 1–34), K. Mrowcewicz (t. 35–39), t. 1–22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1994, t. 23–39, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995–2021.
Zobacz w Google Scholar

SStp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–9, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1953–1987, t. 10–11, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1988–2002.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927.
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda, Wilno 1861.
Zobacz w Google Scholar

Wędkiewicz S. 1920: Z polskiej gwary żołnierskiej, „Język Polski” V, z. 5, s. 153, 154.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz B. 1966: Słownik gwary warszawskiej XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Witaszek-Samborska M. 2005: Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wlezień A. 2014: Żytni chleb radzieckiego żołnierza, „Życie od kuchni”, nr 1(11) (online: zycieodkuchni.pl, dostęp: 29 grudnia 2021).
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: www.wsjp.pl, dostęp: 29 grudnia 2021).
Zobacz w Google Scholar

Wysocka F. (red.) 2003: Mały słownik zaginionej polszczyzny, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content