Imiona psów biorących udział w zawodach sportowych i motywacje ich nadawania
PDF

Słowa kluczowe

onomastyka
zoonimia
nazwy własne zwierząt
motywacja nazw

Jak cytować

Kijak, A. (2023). Imiona psów biorących udział w zawodach sportowych i motywacje ich nadawania. Język Polski, 103(2), 40–51. https://doi.org/10.31286/JP.00175

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie imion psów biorących udział w zawodach sportowych jako szczególnego rodzaju nazw własnych zwierząt. Ma na celu pokazanie świadomości językowej ich opiekunów, silnie związanych ze swoimi zwierzętami. Autorka dokonała analizy 250 imion (120 imion psów i 130 imion suk) podanych w ankiecie internetowej przez członków grup zrzeszających osoby uprawiające różne aktywności w towarzystwie zwierząt. W artykule omówiono motywację nadawania imion, dzieląc je na czternaście kategorii. Przeanalizowano również strukturę nazw zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem nazw dwusylabowych. Zwrócono także uwagę na obecność w zestawieniu imion polskich i obcych. Efektem przeprowadzonej analizy jest ustalenie bazy pochodzenia imion zarówno przeniesionych z innej kategorii onimów, jak i mających źródło w nazwach pospolitych.

https://doi.org/10.31286/JP.00175
PDF

Bibliografia

Ananiewa N. 1996: Zoonimia w polskich gwarach pogranicza bałto-słowiańskiego, [w:] S. Warchoł (red.), Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Księga referatów V Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Naukowej, Lublin 24–27 listopada 1993 rok, „Rozprawy Slawistyczne” XI, s. 17–27.
Zobacz w Google Scholar

Beck A., Katcher A. (red.) 1983: New perspective on our lives with companion animals, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Bubak J. 1996: Nazwy psów rasowych (na podstawie materiału z krakowskiej kartoteki Polskiego Związku Kynologicznego), [w:] S. Warchoł (red.), Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Księga referatów V Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Naukowej, Lublin 24–27 listopada 1993 rok, „Rozprawy Slawistyczne” XI, s. 185–198.
Zobacz w Google Scholar

Cyrek B. 2018: Pierwotne imiona psów a granice upodmiotowienia, „Maska”, nr 2(38), s. 99–112.
Zobacz w Google Scholar

Dejna K. 1956: Terenowe nazwy śląskie, „Onomastica”, t. 2, s. 103–113.
Zobacz w Google Scholar

Duszyk K. 2013: Motywy nadawania imion zwierzętom domowym… w świetle Autobiografii na czterech łapach 1 Doroty Sumińskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VIII, s. 47–61.
Zobacz w Google Scholar

Górnowicz H. 1959: Zawołania zwierząt domowych w Sztumskiem. Osiągnięcia i postulaty w dziedzinie badań zoonomastycznych w Polsce, „Onomastica”, t. 5, s. 451–462.
Zobacz w Google Scholar

Jakus-Borkowa E. 2012: Nazewnictwo hodowli psów rasowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych (na przykładzie hovawartów), [w:] I. Łuc, M. Pogłódek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Robertowi Mrózkowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 217–233.
Zobacz w Google Scholar

Karpiński M., Krupa W., Garbiec A., Wojtaś J., Czyżowski P. 2020: Zoonimia jako odzwierciedlenie relacji ludzi i zwierząt, „Medycyna Weterynaryjna”, t. 76, nr 8, s. 458–462.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziej A., Fojtů P. 2011: Leksykograficzne opracowanie jednostek urbozoonimicznych w językach słowiańskich. Problematyka gromadzenia i próba systematyzacji materiału. Projekt słownika urbozoonimów słowiańskich, [w:] M. Biolik, J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomem wspołczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 259–269.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziej A. 2018: Nazewnictwo urbozoonimiczne w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich, [w:] U. Bijak, H. Górny, M. Magda-Czekaj (red.), Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne, Polska Akademia Nauk, Fall, Kraków, s. 233–249.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziej A. 2019: W kręgu urbozoonimii słowiańskiej. Studium porównawcze nazewnictwa zwierząt pokojowych w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska M. 2000: Nazwy hodowli psów rasowych w Polsce i na Słowacji, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 45, s. 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska M. 2001: O Amikach, Czikach i innych imionach psów nie tylko rasowych, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesna leksyka, cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 41–51.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S. 1957: Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. 2013: Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikacyjnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Serpell J.A. 1996: Evidence for an association between pet behavior and owner attachment levels, „Applied Animal Behavior Science”, vol. 47, s. 49–60.
Zobacz w Google Scholar

SJP pwn: Słownik języka polskiego PWN (online: https://sjp.pwn.pl).
Zobacz w Google Scholar

Stadnik J. 2001: Zoonimia wsi Zabrnie w powiecie tarnobrzeskim, „Studia Filologiczne”, nr 2, s. 43–52.
Zobacz w Google Scholar

Stadnik J. 2002: Zoonimia wsi Jadachy w powiecie tarnobrzeskim, „Studia Filologiczne”, nr 3, s. 43–53.
Zobacz w Google Scholar

Stadnik J. 2007: Zoonimia wsi Krawce w powiecie tarnobrzeskim, „Roczniki Humanistyczne”, t. 55, z. 6, s. 121–143.
Zobacz w Google Scholar

Stadnik J. 2009: Zoonimia wsi Wydrza w powiecie tarnobrzeskim, „Roczniki Humanistyczne”, t. 57, z. 6, s. 105–130.
Zobacz w Google Scholar

Stawiarz-Popek K. 2011: Rodzina z czworonogiem. Wybrane przejawy relacji człowiek–pies, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 3, s. 125–140.
Zobacz w Google Scholar

Strutyński J. 1993: Imiona zwierząt pokojowych, „Onomastica” XXXVIII, s. 203–234.
Zobacz w Google Scholar

Strutyński J. 1996a: Urbozoonimia polska, wyd. Tomasz Strutyński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Strutyński J. 1996b: Zoonimia miejska. Próba klasyfikacji, [w:] S. Warchoł (red.), Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Księga referatów V Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Naukowej, Lublin, 24–27 listopada 1993 roku, „Rozprawy Slawistyczne” XI, s. 217–228.
Zobacz w Google Scholar

Strutyński J., Warchoł S. 2004: Nazewnictwo zoonimiczne w środowiskach wiejskich i miejskich, [w:] R. Mrózek (red.), Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 99–129.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska S. 1987: Zoonimia gminy Buczek w powiecie sieradzkim, „Folia Linguistica”, nr 15, s. 37–60.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska S. 1989: O imionach i przydomkach psów rasowych, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 29, s. 69–81.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska S. 1996: Zoonimy w powieściach Tytusa Karpowicza, [w:] S. Warchoł (red.), Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Księga referatów V Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Naukowej, Lublin 24–27 listopada 1993 rok, „Rozprawy Slawistyczne” XI, s. 263–270.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska S. 1998: Nazwać swoje zwierzę, czyli o wielkomiejskiej zoonimii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 37, s. 167–175.
Zobacz w Google Scholar

Wilczek W. 2012: Imiona psów – analiza opozycyjnych grup zoonimów występujących na portalach internetowych dla miłośników zwierząt, [w:] B. Mitrenga (red.), Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 55–68.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content