O nienotowanych w słownikach wyrazach z Mostu Królowej Jadwigi i jednym zapożyczeniu z języka niemieckiego
PDF

Słowa kluczowe

leksyka nienotowana
neologizmy
leksykografia
korpusy
internet

Jak cytować

Dyszak, A. S. (2023). O nienotowanych w słownikach wyrazach z Mostu Królowej Jadwigi i jednym zapożyczeniu z języka niemieckiego. Język Polski, 103(2), 66–81. https://doi.org/10.31286/JP.00193

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są wyrazy z pierwszego tomu Mostu Królowej Jadwigi Jerzego Sulimy-Kamińskiego (rzeczowniki, np. półmieszczuch, czasowniki, np. powiecować, przysłówki, jak glistowato i tłusto), oraz prawdopodobne zapożyczenie z języka niemieckiego myrble (nazwa owoców jarzęba mączystego), nieobecne w słownikach polszczyzny ogólnej. Niektóre z tych wyrazów można uznać za neologizmy artystyczne (np. chmurowisko, wniebobrać), inne obecne są w korpusach językowych i pojawiają się w Internecie, co uzasadnia postulat odnotowania ich w uzupełnianym na bieżąco Wielkim słowniku języka polskiego PAN.

https://doi.org/10.31286/JP.00193
PDF

Bibliografia

Arct M. 1916: Słownik ilustrowany języka polskiego, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak A.S. 2003: Germanizmy w mowie mieszkańców Bydgoszczy, [w:] M. Święcicka (red.), Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 81–94.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak A.S. 2008: Jak mówili bydgoszczanie. Mały słownik gwary bydgoskiej, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak A.S. 2015: Gwara miejska bydgoszczan, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak A.S. 2018: Germanizmy bydgoskie na tle polsko-niemieckich kontaktów językowych, „Conversatoria Linguistica” XII, s. 97–116.
Zobacz w Google Scholar

ESXVII: Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, red. W. Gruszczyński (online: https://sxvii.pl/, dostęp: 15 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Glosbe. Słownik (online: https://pl.glosbe.com/, dostęp: 15 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Drukarnia XX. Pijarów, Warszawa 1807–1814.
Zobacz w Google Scholar

Mały słownik żargonu kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego (online: https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/13558,Maly-Slownik-Zargonu-Kolejowego.html, dostęp: 15 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Mędak S. 1997: Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

NFJP: Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego (online: https://www.nfjp.pl/, dostęp: 15 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://nkjp.pl/, dostęp: 15 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Polański K. (red.) 1980–1992: Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk; t. 2–3, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź; t. 4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków; t. 5, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 2001: Czasownik polski, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

SGSWJO2: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 2: Gniazda odrzeczownikowe, red. H. Jadacka, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

SGSWJO3: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 3: Gniazda odczasownikowe, red. M. Skarżyński, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

SGSWJO4: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 4: Gniazda motywowane przez liczebniki, przysłówki, zaimki, przyimki, modulanty, onomatopeje, wykrzykniki, red. M. Skarżyński, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iegellonica”, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

SJP PWN: Słownik języka polskiego PWN (online: https://sjp.pwn.pl/, dostęp: 15 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978–1981.
Zobacz w Google Scholar

Słowniczek KOLEJOWY (online: https://tramwajcieszynski.pl/slowniczek-kolejowy/, dostęp: 15 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, ortograficzny, wyrazów obcych i słownik do gier w jednym (online: https://sjp.pl/, dostęp: 15 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

SPLP: Słownik polskich leksemów potocznych, t. 1–7, red. W. Lubaś, t. 1, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001; t. 2–7, Lexis, Kraków 2003–2013; t. 8–10, red. W. Lubaś, K. Skowronek, Lexis, Kraków 2015–2016.
Zobacz w Google Scholar

Stadtmüller K. 1919: Słowniczek kolejowy zestawiony na podstawie wyrażeń podanych przez inżynierów kolejowych, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (wersja 3.0 CD).
Zobacz w Google Scholar

Wójcik D. 2015: Związki wyrazowe dotyczące seksualności człowieka nienotowane w ogólnych słownikach języka polskiego, „Linguistica Bidgostiana. Series Nova” I, s. 119–138.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: https://wsjp.pl/, dostęp: 15 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content