Słowniki o układzie hierarchicznym — próba uporządkowania pojęć
PDF

Słowa kluczowe

słownik onomazjologiczny
słownik tematyczny
słownik pojęciowy
tezaurus

Jak cytować

Batko-Tokarz, B. (2015). Słowniki o układzie hierarchicznym — próba uporządkowania pojęć. Język Polski, 95(5), 406–417. https://doi.org/10.31286/JP.95.5.2

Abstrakt

Tematem artykułu jest opis różnorodnej terminologii używanej do nazwania słowników o strukturze hierarchicznej w leksykografii polskiej na tle analogicznych zjawisk w leksykografii europejskiej. W pierwszej kolejności opisana została mnogość terminów stosowanych wymiennie, często jako synonimy, do określenia tego typu słowników w leksykografii europejskiej. Więcej uwagi poświęcone zostało leksykografii angielskojęzycznej (ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia tezaurusa), a także uwidaczniającym się czasem różnicom w użyciu tych terminów w różnych krajach europejskich (zwł. leksykografia francuska, leksykografia wschodnioeuropejska). Druga część artykułu dotyczy leksykografii polskiej. Omówiono stosowane czasem przez badaczy terminy nadrzędne takie jak słownik onomazjologiczny i słownik niealfabetyczny, a także używane najczęściej w odniesieniu do słowników z tego typu makrostrukturą terminy słownik tematycznysłownik pojęciowytezaurus, uwzględniając częstotliwości ich stosowania oraz to, że są one różnie rozumiane.

https://doi.org/10.31286/JP.95.5.2
PDF

Bibliografia

Burkhanov I. 2010: Lexicography. A dictionary of basic terminology, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Choińska K., Pachowicz M. 2015: Słownik tematyczny uczniowskiej polszczyzny, Biblos, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Daković S. 2011: Słowniki tematyczne w Polsce, Serbii i Chorwacji, [w:] Südslavistik online, nr 3, kwiecień 2011, s. 33–52 (online: http://www.suedslavistik-online.de/03/dakovic.pdf 2011, dostęp: 1 października 2014).
Zobacz w Google Scholar

Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R. 1993: Słownik synonimów, MCR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

DOL: Dictionary of lexicography, red. R.R.K. Hartmann, G. James, Taylor & Francis, London–New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński W. 1999: Słowniki w warsztacie pracy dziennikarza (zarys), [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej zakładu, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa, s. 115–151.
Zobacz w Google Scholar

Hüllen W. 2004: A history of Roget’s thesaurus. Origin, developments and design, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Hüllen W. 2006: English dictionaries, 700–1800. The topical tradition, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Jarmasz M., Szpakowicz S. 2001: Roget’s thesaurus as an electronic lexical knowledge base, [w:] Nie bez znaczenia. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15 000 dni pracy naukowej, red. W. Gruszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 117–138.
Zobacz w Google Scholar

Kajtoch W. 2008: Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kita M., Polański E. 2002: Słownik tematyczny języka polskiego, Literatura, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kilgarriff A., Yallop C. 2000: What’s in a thesaurus? In Proceedings of Second Conference on Language Resources and Evaluation. Supported by Macquarie University Visiting Researcher Fund., s. 1371–1379 (online: http://www.researchgate.net, dostęp: 12 października 2014).
Zobacz w Google Scholar

Klégr A. 2000: Rogetuv thesaurus a onomazjologická lexikografie, Časopis pro moderní filologii, 82, č. 2, s. 65–84 (online: http://emsa.ff.cuni.cz, dostęp: 20 listopada 2014).
Zobacz w Google Scholar

Klégr A. 2007: Tezaurus jazyka českého. Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných, Lidové noviny, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Kurzowa Z. 1999: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnicka-Janowicz A. 2008: Problemy związane z wprowadzaniem ilustracji do haseł słownikowych, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Lexis, Kraków, s. 163–174.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak-Matyja N. 2005: Hierarchiczne uporządkowanie słownictwa a tradycyjna leksykografia, Investigationes Linguisticae XII (online: http://www.staff.amu.edu.pl, dostęp: 1 października 2014).
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Moral del R. 1998: Diccionario temático del Español, Editorial Verbum, Madrid.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 1994: Z zagadnień leksykografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rembiszewska D.K. 2005: Słownictwo tematyczne w dwudziestowiecznych opracowaniach leksykograficznych, Poradnik Językowy, z. 8, s. 37–51.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka-Baziur B. 2011: Projektowany „Słownik pojęciowy języka staropolskiego” i jego przydatność w badaniach naukowych oraz w procesie dydaktycznym, [w:] Nie tylko o dydaktyce... Księga pamiątkowa ofiarowana pani profesor Annie Grochulskiej, red. M. Obrusznik-Partyka, L. Pacan-Bonarek, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski, s. 341–350.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka-Baziur B. 2012: O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa, Język Polski XCII, s. 81–91.
Zobacz w Google Scholar

Sosińska-Kalata B. 2006: Tezaurusy w zmieniającym się środowisku wyszukiwania informacji, [w:] Informacja w sieci, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, W. Daszewski, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, s. 140–156 (online http://bbc.uw.edu.pl/Content/3/11.pdf, dostęp: 2 października 2014).
Zobacz w Google Scholar

Sterkenburg P. van (red.) 2003: A practical guide to lexicography, John Benjamins Publishing, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Sterkenburg P. van 2003: Onomasiological specifications and a concise history of onomasiological dictionaries, [w]: A practical guide to lexicography, red. P. Sterkenburg, John Benjamins Publishing, Amsterdam, s. 127–143.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1962: Wokabularz trydencki, Język Polski XLIII, s. 15–29.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wierzchowski J. 1955: Dwie koncepcje słowników niealfabetycznych, Poradnik Językowy, z. 4, s. 127–133.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. 2013: Słownik minimum języka polskiego, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2008: Słowo — słownik — rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2009: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content