Trzy razy NIE. O kwalifikacji gramatycznej leksemów nieodmiennych o postaci nie w języku polskim
PDF

Słowa kluczowe

nie
części mowy
akcentuacja
struktura informacyjna

Jak cytować

Menantaud, H. (2015). Trzy razy NIE. O kwalifikacji gramatycznej leksemów nieodmiennych o postaci nie w języku polskim. Język Polski, 95(5), 446–456. https://doi.org/10.31286/JP.95.5.5

Abstrakt

Punktem wyjścia dyskusji jest krytyczna analiza artykułu Grochowskiego z 2007 o kwalifikacji gramatycznej leksemów nieodmiennych o postaci nie w języku polskim. Proponuje się nowe rozwiązanie tego problemu. Wysuwa się hipotezę, że istnieją w polskim trzy leksemy o stałej postaci nie: NIE1 – ortotoniczny czasownik (Czy to pańskie rękawiczki? – Nie.), NIE2 – partykuła rematyzująca i proklityka niezwiązana (Nie Jan tańczył wczoraj z Marią.), NIE3 – przysłówek nierematyzujący i proklityka związana (Ta szklanka nie jest czysta.). Odrzuca się tym samym hipotezę o dodatkowej części mowy, do której należałaby polska negacja.

https://doi.org/10.31286/JP.95.5.5
PDF

Bibliografia

Grochowski M. 1986: Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1997: Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2007: O kwalifikacji gramatycznej jednostek o postaci nie, [w:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 271–279.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1936/1987: Derywacja leksykalna a derywacja syntaktyczna: przyczynek do teorii części mowy, [w:] Studia językoznawcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 203–212.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1948/1987: Zagadnienie klasyfikacji przypadków, [w:] Studia językoznawcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 181–184.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1984a: Podstawowe pojęcia morfologii, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 9–57.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1984b: Predykatyw (czasownik), [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 171–219.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1998a: Czasownik, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 225–269.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1998b: Zagadnienia ogólne morfologii, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 27–86.
Zobacz w Google Scholar

Małecki A. 1891: Gramatyka języka polskiego szkolna, wyd. 8, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Menantaud H. 1989: O negacji jako kategorii fleksyjnej imienia polskiego, Poradnik Językowy, z. 6, s. 361–366.
Zobacz w Google Scholar

Menantaud H. 1992: Contribution à la description morphosyntaxique de la phrase négative polonaise. Forme du complément nominal, Atelier national de reproduction des thèses, Lille.
Zobacz w Google Scholar

Menantaud H. 1993: Contribution à la description morphosyntaxique de la phrase négative polonaise. Forme du complément nominal, Revue des études slaves LXV, z. 4, s. 821–826.
Zobacz w Google Scholar

Menantaud H. 1999: La négation comme catégorie grammaticale en polonais et en lituanien, Cahiers de linguistique de l’INALCO 1, s. 43–57.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Świdziński M. 1985: Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka I. 1995: Fonologia, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, red. H. Wróbel, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków, s. 105–195.
Zobacz w Google Scholar

Sémon J.-P. 1998: Négation et transitivité en russe. Une histoire mouvementée, [w:] La transitivité, red. A. Rousseau, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, s. 233–253.
Zobacz w Google Scholar

Szober S. 1971: Gramatyka języka polskiego, wyd. 12, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel H. 1995: Problemy dyskusyjne w syntaktycznej klasyfikacji polskich leksemów, [w:] Studia Gramatyczne XI, Kraków, s. 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content