Stylizacja językowa w serialach telewizyjnych o tematyce historycznej (na wybranych przykładach)
PDF

Słowa kluczowe

stylizacja
archaizmy
dialog filmowy
język artystyczny

Jak cytować

Bobrowski, J. (2015). Stylizacja językowa w serialach telewizyjnych o tematyce historycznej (na wybranych przykładach). Język Polski, 95(5), 466–476. https://doi.org/10.31286/JP.95.5.7

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest formom i funkcjom stylizacji językowej w dialogu filmowym. Przeanalizowane zostały pierwsze odcinki trzech klasycznych polskich seriali historycznych: Królewskich snówKrólowej Bony i Czarnych chmur. Autor opisuje gramatyczne, semantyczne i pragmatyczne wykładniki stylizacji historycznej. Okazuje się, że zabiegi stosowane przez twórców filmowych są bardzo podobne. Twórcy seriali wykorzystali literacki stereotyp staropolszczyzny. Jego podstawowymi elementami są archaizmy rzeczowe, konwencjonalne archaizmy stylistyczne, słownictwo książkowe i staropolskie tytuły grzecznościowe. Autor uważa, że znaczny wpływ na kształt językowy dialogów ma specyfika medium audiowizualnego.

https://doi.org/10.31286/JP.95.5.7
PDF

Bibliografia

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. 1986: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S. 2006: Gramatyka historyczna języka polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. 1991: Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, red. W. Gruszczyński (online: http://sxvii.pl).
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1974: Historia języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2014a: Gwara w filmie i serialu fabularnym — perspektywy badawcze, Prace Filologiczne, t. 65, s. 241–257.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2014b: Janosik — gwara na szklanym ekranie, Poradnik Językowy, z. 9, s. 22–41.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2014c: Stylizacja gwarowa w serialu Blondynka w reż. Macieja Gronowskiego, [w:] Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, red. K. Sikora, M. Rak, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 331–344.
Zobacz w Google Scholar

Lubelski T., Zarębski K.J. (red.) 2007: Historia kina polskiego, Fundacja Kino, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T. 1984: Henryk Sienkiewicz. Nowe oblicze powieści historycznej, [w:] taż: Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 344–372.
Zobacz w Google Scholar

Słodowski J. (red.) 1997: Leksykon polskich filmów fabularnych, Wiedza i Życie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (t. 1–34), K. Mrowcewicz (t. 35–36), t. 1–22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1994, t. 23–36, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1995–2012 (online: http://www.spxvi.edu.pl).
Zobacz w Google Scholar

Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–9, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków, t. 10–11, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1953–2002.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 1984: Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej. Opis prawidłowości, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: www.wsjp.pl, dostęp: 15 czerwca 2015).
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A. 1999: Problemy stylizacji językowej w literaturze, [w:] A. Wilkoń, Język artystyczny. Studia i szkice, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 91–114.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content