Frazemy wschodniosłowiańskie w powojennej polszczyźnie wileńskiej
PDF

Słowa kluczowe

polszczyzna wileńska
słownictwo
frazemy
wschodniosłowianizmy
wydawnictwa książkowe

Jak cytować

Marszałek, M. (2015). Frazemy wschodniosłowiańskie w powojennej polszczyźnie wileńskiej. Język Polski, 95(5), 433–445. https://doi.org/10.31286/JP.95.5.4

Abstrakt

Artykuł dotyczy frazemów w starannej odmianie polszczyzny wileńskiej, które są zapożyczeniami z języków wschodniosłowiańskich (rosyjskiego lub białoruskiego). Autor czerpie materiał z książek drukowanych na Litwie w latach 1951−1985 (m.in. z podręczników, poradników medycznych, zbiorków sztuk i opowiadań o tematyce obyczajowej, poradników metodycznych oraz pozycji o tematyce rolniczej). Frazemy grupuje w obszary tematyczne, co pozwala pokazać te dziedziny życia litewskich Polaków, w których ponadleksemowe pożyczki były szczególnie rozpowszechnione, oraz te, w których występowały sporadycznie.

https://doi.org/10.31286/JP.95.5.4
PDF

Bibliografia

Chlebda W. 1993: Frazematyka, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, t. 2, red. J. Bartmiński, Wiedza o Kulturze i Instytut Filologii Polskiej UMCS, Wrocław–Lublin, s. 327–334.
Zobacz w Google Scholar

Marszalek M. 2002: Bałtijskoje i wostocznosławianskoje nasledije w sostawie frazieołogizmow kulturnoj raznowidnosti polskogo pierifierijnogo dialekta, Uczonyje zapiski Tawriczeskogo nacionalnogo uniwiersitieta im. W.I. Wiernadskogo. Sierija «Fiłołogija» 15 (54), s. 42–46.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek M. 2006: Słownictwo wydawnictw książkowych drukowanych na radzieckiej Litwie. Opis dyferencjalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek M. w druku: Frazemy rosyjskie w pisanym wariancie polszczyzny wileńskiej (lata 1949–1985).
Zobacz w Google Scholar

Masojć I. 1995: Polemicznie o badaniach nad językiem polskiej inteligencji na Litwie (w związku z książką Jolanty Mędelskiej «Język polski na Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku», Bydgoszcz 1993), [w:] Studia nad Polszczyzną Kresową, red. J. Rieger, t. 8, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 23–29.
Zobacz w Google Scholar

Masojć I. 2001: Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wileńszczyźnie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mędelska J. 1993: Język polski na Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Mędelska J. 2000: Język polskiej prasy wileńskiej (1945–1979), t. 2: Lata 1945–1959, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska H. 2004: Wielojęzyczność a umiejętności komunikacyjne uczniów szkół polskich na Litwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa–Wilno.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content