Kwestie prawne i etyczne

I. Przed publikacją

  1. Zgłaszane teksty muszą być materiałami oryginalnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, również w innej wersji językowej (za publikację uznaje się także umieszczenie tekstu na stronie internetowej, w repozytorium cyfrowym itp. w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp) i nie mogą być jednocześnie przedmiotem procedury kwalifikacyjnej w innych czasopismach. W wypadku stwierdzenia naruszenia tej zasady redakcja rezerwuje sobie prawo odstąpienia od współpracy z danym autorem.
  2. Przesyłając tekst do rozpatrzenia, autor zgadza się, że w wypadku jego publikacji prawa autorskie materialne przechodzą na wydawcę czasopisma, co zostanie potwierdzone stosowną umową autorską.
  3. Na liście autorów danego tekstu powinny się znaleźć wszystkie (i tylko takie) osoby, które wniosły istotny wkład w koncepcję, metodykę i przeprowadzenie opisywanych w nim badań. Ujawnić należy także (np. w formie podziękowań) nazwiska innych osób, które przyczyniły się do powstania publikacji, a nie figurują jako autorzy. Ma to na celu zapobieganie nierzetelnym praktykom naukowym, do których należy ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) i guest authorship (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu).
  4. Należy także podać (w przypisie) informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych.
  5. Zmiana liczby autorów tekstu po jego zgłoszeniu do rozpatrywania (dodanie lub usunięcie osoby) może nastąpić tylko na zasadzie absolutnego wyjątku i wymaga:
   • przedstawienia przez autora korespondencyjnego szczegółowego wyjaśnienia i przyczyn zmiany;
   • pisemnej zgody każdego z autorów na dokonanie zmiany, składanej indywidualnie i bezpośrednio na adres mailowy redakcji.
  6. Artykuł nie może zostać wydrukowany, dopóki kwestie autorstwa pozostaną nieuzgodnione w sposób zadowalający wszystkich zainteresowanych. Redakcja nie podejmuje się rozstrzygać żadnych sporów między współautorami w tej kwestii.
  7. Wszelkie kwestie dotyczące etyki wydawniczej, w tym kwestie (współ)autorstwa, ewentualnych plagiatów, zdublowanych lub zbędnych publikacji, będą rozstrzygane zgodnie z procedurami COPE (Committee on Publication Ethics). Szczegółowe zasady postępowania przedstawia ten dokument.

II. Po publikacji

 1. „Język Polski” jest obecnie (od 2021 roku) rozpowszechniany w wersji elektronicznej w trybie Bronze Open Access, co oznacza, iż wydawca, zachowując pełnię materialnych praw autorskich, udostępnia treści bezpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej czasopisma.
 2. Wydawca nie zgadza się na udostępnianie plików z końcową wersją artykułów w innych miejscach, na przykład na stronach domowych ich autorów, w serwisach społecznościowych, repozytoriach instytucjonalnych itp. Można natomiast zamieszczać tam opisy bibliograficzne tekstów, wraz z linkami do nich (zalecaną formą jest linkowanie przez identyfikator DOI do podstrony artykułu w witrynie czasopisma).
 3. Szczegółowe zasady publikacji i udostępniania zeszytów „Języka Polskiego” reguluje Uchwała Zarządu Głównego TMJP z dnia  3 grudnia 2020 r.
 4. Autorom przysługuje po jednym egzemplarzu autorskim wersji papierowej czasopisma (niezależnie od liczby tekstów pomieszczonych w nim przez daną osobę). Dystrybucją egzemplarzy autorskich zajmuje się Biuro Zarządu Głównego TMJP.

 

Skip to content