Odnajdywanie śladów przeszłości gatunków prasowych. Uwagi historyka języka
PDF

Słowa kluczowe

prasa XIX wieku
gatunki prasowe
wzmianka
metodologia badań

Jak cytować

Pietrzak, M. (2021). Odnajdywanie śladów przeszłości gatunków prasowych. Uwagi historyka języka. Język Polski, (2), 100–111. https://doi.org/10.31286/JP.101.2.8

Abstrakt

Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt zagadnień określanych mianem życia gatunków. Celem było pokazanie zaczątków współcześnie wyróżnianych gatunków (głównie informacyjnych) w dawnej prasie. Tak postawiony problem badawczy wymagał włączenia perspektywy współczesnej do oglądu materiału historycznego. W artykule zwrócono uwagę na problemy wynikające z wyodrębniania dawnych form/gatunków wypowiedzi oraz z ich nazywania. Wnioski i postulaty badawcze przedstawione w opracowaniu zostały poparte analizami wypowiedzi prasowych pochodzących z XVIII i XIX wieku.

https://doi.org/10.31286/JP.101.2.8
PDF

Bibliografia

Balowski M. 2000: Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny (na przykładzie gatunków prasowych, [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki wypowiedzi i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 316–329.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski P. 1903: Stylistyka polska wraz z nauką kompozycji pisarskiej, Gebethner i Wolff, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chudziński E. 2004: Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. 3 zm. i rozsz., Universitas, Kraków, s. 197–213.
Zobacz w Google Scholar

Chudziński E. (red.) 2009: Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Dziki S. 2009: Dzieje prasy polskiej do 1989 r., [w:] E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała, s. 69–94.
Zobacz w Google Scholar

EWoP: Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Fras J. 2005: Dziennikarski warsztat językowy, wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 2001: Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 255–268.
Zobacz w Google Scholar

Giełżyński W. 1962: Prasa warszawska 1661–1914, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M. 1987: Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, [w:] Problemy teorii literatury, seria 2: Prace z lat 1965–1974, wyboru prac dokonał H. Markiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 123–143.
Zobacz w Google Scholar

Kmiecik Z. 1971: Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864–1885), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łojek J. (red.) 1976a: Prasa polska w latach 1661–1864, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łojek J. (red.) 1976b: Prasa polska w latach 1864–1918, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2009: Odcinek, felieton, kronika – o tradycji gatunku felietonowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 145–154.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2012: Polski felieton dawniej i dziś. Kilka uwag z ewolucji gatunku, [w:] A. Burzyńska-Kamieniecka (red.), Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 97–104.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2013: Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku (na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2014: Recenzja i felieton na tle przemian prasy polskiej. Kilka uwag z ewolucji gatunku, „Rozprawy Komisji
Zobacz w Google Scholar

Językowej ŁTN” LX, s. 251–262.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2015: Oblicza recenzji drugiej połowy XIX w. na przykładzie twórczości publicystycznej Henryka Sienkiewicza,
Zobacz w Google Scholar

[w:] D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 316–325.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2017a: Kronika informacyjna w prasie dziewiętnastowiecznej z perspektywy genologicznej, „Roczniki Humanistyczne” LXV, z. 6, s. 167–180.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2017b: Sienkiewiczowskie realizacje wzorca gatunkowego recenzji (na przykładzie sprawozdań z wystaw malarskich), „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 25–37.
Zobacz w Google Scholar

Rejter A. 2000: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Siuciak M. 2015: Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” vol. 22 (42), nr 1, s. 223–234 (online: doi: 10.14746/pspsj.2015.22.1.14).
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S. 1987: Nie dostrzeżony problem podstawowy genologii, [w:] Problemy teorii literatury, seria 2: Prace z lat 1965–1974, wyboru prac dokonał H. Markiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 97–114.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927 (Słownik warszawski).
Zobacz w Google Scholar

Witosz B. 2005: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2004: Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2008: Analiza gatunków prasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2014: Genologiczna analiza tekstu, „Prace Językoznawcze” XVI, z. 3, s. 63–71.
Zobacz w Google Scholar

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Snopek J., Furman W. 2014: Prasowe gatunki dziennikarskie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaśko-Zielińska M. 1999: Recenzja i jej norma gatunkowa, „Poradnik Językowy”, nr 8–9, s. 96–107.
Zobacz w Google Scholar

Zaśko-Zielińska M. 2002: Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content