Norma językowa jako fakt społeczny fundowany na uzusie. Uwagi w kontekście Słownika właściwych użyć języka
PDF

Słowa kluczowe

norma językowa
zwyczaj językowy
uzus
kodyfikacja
słownik normatywny
typowe jednostki językowe
deskrypcja
preskrypcja

Jak cytować

Liberek, J. (2021). Norma językowa jako fakt społeczny fundowany na uzusie. Uwagi w kontekście Słownika właściwych użyć języka. Język Polski, (2), 34–48. https://doi.org/10.31286/JP.101.2.3

Abstrakt

Od wielu dziesięcioleci w dyskusjach na temat normy dominuje podejście preskryptywne. Duża część językoznawców nie uznaje prymatu zwyczaju społecznego i dokonuje w nim wielu arbitralnych zmian, aby ustalić subiektywną postać normy. W związku z projektowanym Słownikiem właściwych użyć języka autor artykułu przypomina najlepsze tradycje strukturalistyczne i nawołuje do stosowania w badaniach nad normą językową wyłącznie metod deskryptywnych. W ramach uprawianej współcześnie kultury języka trzeba zerwać całkowicie z wszelkimi przejawami arbitralności i subiektywności. Naczelne założenie, że norma językowa jest faktem społecznym fundowanym na uzusie, musi znaleźć odzwierciedlenie w stosownych procedurach ukierunkowanych na analizę wielomilionowych korpusów, dzięki którym ustalenie ponadindywidualnego wzorca stanie się możliwe. W słownikowym opisie normy powinny się w pierwszej kolejności znaleźć jednostki często używane i odpowiednio rozpowszechnione, a więc typowe. Uwarunkowana frekwencyjnie, tekstowo, społecznie i terytorialnie typowość jest kategorią najważniejszą.

https://doi.org/10.31286/JP.101.2.3
PDF

Bibliografia

Andrzejczuk A., Czupryniak M. 2008: O wykorzystaniu zasobów internetowych w pracy językoznawcy, „Polonica” XXIX, s. 189–204.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowa I. 1977: Aktualne problemy polityki językowej, [w:] Lubaś W. (red.), Polityka językowa, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 26–32.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2008: O normie i błędzie, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 3–17.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein B. 1980: Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, [w:] M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo, tłum. K. Biskupski, Czytelnik, Warszawa, s. 83–119.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein B. 1990: Odtwarzanie kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bielecka-Prus J. 2010: Transmisja kultury w rodzinie i w szkole, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1998: Zaproszenie do językoznawstwa, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1978: Jednostki języka a produkty językowe. Problem orzeczeń peryfrastycznych, [w:] M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 17–30.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1987: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 2, Dział Wydawnictw Filii UW, Białystok, s. 13–34.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1985: Zróżnicowanie współczesnej normy językowej, „Prasa Techniczna”, nr 3, s. 20.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. 1971: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Coșeriu E. 1952: Sistema, norma y habla, Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias, Instituto de Filología, Dept. de Lingüistica, Montevideo.
Zobacz w Google Scholar

Derwojedowa M. 2017: Językoznawstwo komputerowe i inżynieria lingwistyczna po 1989 roku, „Język Polski” XCVII, z. 1, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim E. 1895: Les règles de la méthode sociologique, wyd. polskie: Zasady metody socjologicznej, przeł. J. Szacki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim E. 2000: Zasady metody socjologicznej, przeł. J. Szacki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dzienisiewicz D., Graliński F., Świetlik K. 2018: System Odkrywka jako innowacyjne narzędzie informatyczne do badania polskiej leksyki potocznej. Przykłady zastosowania, [w:] A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski (red.), Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, s. 35–49.
Zobacz w Google Scholar

Eder M. 2016: Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych, „Przegląd Humanistyczny”, z. 60, s. 31–44.
Zobacz w Google Scholar

Furedi F. 2008: Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, przeł. K. Makaruk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gębka-Wolak M. 2017: Uwagi na temat normy językowej z perspektywy metodologii strukturalnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIII, s. 19–28.
Zobacz w Google Scholar

Gębka-Wolak M., Moroz A. 2016: Zinformatyzowane procedury oceny poprawności wyrażeń językowych, [w:] J. Ignatowicz-Skowrońska, R. Sidorowicz (red.), Donum amicitiae. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Ł., Hebal-Jezierska M. 2016: O różnych korpusowych metodach badawczych: próba krytycznej refleksji, „Komunikacja Specjalistyczna”, z. 11, s. 65–83.
Zobacz w Google Scholar

Graliński F. 2019a: Against the Arrow of Time. Theory and Practice of Mining Massive Corpora of Polish Historical Texts for Linguistic and Historical Research, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Graliński F. 2019b: Autoreferat (napisany w postępowaniu habilitacyjnym), dostępny na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (online: https://www.ck.gov.pl/promotion/id/36952/type/l.html, dostęp: 28 lutego 2021).
Zobacz w Google Scholar

Graliński F., Liberek J. 2019: Przydatność tradycyjnych opisów leksykograficznych w dowodach z opinii biegłego językoznawcy dotyczących znieważenia. Na przykładzie rzeczownika pedał i w kontekście możliwości programu do automatycznego wyszukiwania danych FBL Risercz, [w:] M. Zaśko-Zielińska, K. Kredens (red.), Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Quaestio, and Authors, Wrocław, s. 343–376.
Zobacz w Google Scholar

Graliński F., Liberek J., Wierzchoń P. 2018: Badania nad współczesnym uzusem i jego ewolucją w świetle danych groma dzonych metodami lingwistyki komputerowej. Na wybranych przykładach z zakresu morfologii, składni i leksyki, [w:] P. Zbróg (red.), Wybrane aspekty badań nad normą językową, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków, s. 49–85.
Zobacz w Google Scholar

Graliński F., Wierzchoń P. 2018: Odkrywka, czyli leksykografia diachroniczna live, [w:] M. Bańko, H. Karaś (red.), Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 59–69.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński W. 2009: Jeszcze raz o systemie, normie i uzusie, [w:] G. Dąbkowski (red.), D. Lewandowska-Jaros (współudział), Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 110–119.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2005: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karłowicz J. 1876: Program Słownika polskiego, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, Nakładem Akademii w drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. IV, Kraków, s. XIV–XCV (online: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/157457/edition/164263/content; dostęp: 28 lutego 2021).
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2017: Istnienie i kształt normy językowej w świetle lingwistyki funkcjonalnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIII, s. 81–89.
Zobacz w Google Scholar

Kulas P. 2017: Inteligenckość zaprzeczona. Etos i tożsamość młodych inteligenckich elit, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kulas P. 2018: Początek końca. Analiza debat o przeobrażeniach inteligencji po 1989 roku, [w:] P. Kulas, P. Śpiewak (red.), Od inteligencji do postinteligencji. Wątpliwa hegemonia, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, s. 19–51.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H. 1977: Polityka językowa a zróżnicowanie społeczne współczesnej polszczyzny, „Socjolingwistyka 1. Polityka językowa”, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Katowice, s. 17–25.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2005: Podstawy językoznawstwa korpusowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Liberek J. 2020: Struktura współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny potocznej. Charakterystyka ogólna na podstawie wybranych komentarzy użytkowników internetu, [w:] M. Hordy (red.), Słowo. Tekst. Czas XIII: Frazeologia w dyskursie i przekładzie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 107–125.
Zobacz w Google Scholar

Liberek J., Zdunkiewicz-Jedynak D. 2019: Norma językowa jako obiektywny fakt społeczny (Uwagi polemiczne w kontekście koncepcji Ferdynanda de Saussure’a), [w:] J. Liberek, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 55–92.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 1996: Polszczyzna wobec najnowszych przemian społecznych, [w:] J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 153–161.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W. 1996: Problemy językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1995: Uwagi wstępne, [w:] A. Markowski (red.), Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1999: [hasło problemowe] Norma językowa, [w:] A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 1701–1704.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2005: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2018: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marody M. 2014: Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marody M., Giza-Poleszczuk A. 2004: Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ogrodniczuk M., 2017, Lingwistyka komputerowa dla języka polskiego: dziś i jutro, „Język Polski” XCVII, z. 1, s. 18–28.
Zobacz w Google Scholar

Passendorfer A. 1904: Błędy językowe, wyd. 2, popraw. i znacznie powiększone, Nakładem Księgarni Polskiej (B. Połonieckiego), Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski A. 2016: Korpusy chronologiczne i leksykalne szeregi czasowe jako narzędzia wykrywania słów kluczy i neosemantyzmów. Konceptualizacja czasu w korpusach chronologicznych, „Przegląd Humanistyczny”, z. 60, s. 57–74.
Zobacz w Google Scholar

Pelc J. 2001: Dwa pojęcia normy a poprawność, [w:] W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10–11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy i Handlowy „Elipsa”, Warszawa, s. 96–102.
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2012: Język mówiony w NKJP, [w:] A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 37–47.
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2019: Korpusowe narzędzia weryfikacji frazeostylistycznej tłumaczeń, „Konińskie Studia Językowe”, z. 7, s. 317–339.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 2003: Językoznawstwo korpusowe – wstęp do problematyki, [w:] S. Gajda (red.), Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 143–154.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Hajnicz E., Andrzejczuk A., Patejuk A., Woliński M. 2017: Walenty: gruntowny składniowo-semantyczny słownik walencyjny języka polskiego, „Język Polski” XCVII, z. 1, s. 30–47.
Zobacz w Google Scholar

Radzik R. 1994: Czy jest w Polsce inteligencja, „Przegląd Powszechny”, nr 5, s. 161–176.
Zobacz w Google Scholar

Saussure F. de 2004: Szkice z językoznawstwa ogólnego, oprac. S. Bouquet, R. Engler przy współpr. A. Weil, przeł., wstęp i red. nauk. M. Danielewiczowa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szpociński A. 1994: Rozpad uniwersum kulturowego a kondycja inteligencji, „Kultura i Społeczeństwo” XXXVIII, nr 1, s. 131–141.
Zobacz w Google Scholar

Świdziński M. 2006: Lingwistyka korpusowa w Polsce – źródła, stan, perspektywy, „LingVaria”, nr 1, s. 23–32.
Zobacz w Google Scholar

Vetulani G. 2012: Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka. Syntaktyczny słownik kolokacji werbo-nominalnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych. Część I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wierzchoń P., Graliński F. 2016: Z kart historii „parcia na” neologizmy, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 110–129.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewiecka-Brückner K. 2016: Zmiana – ewolucja – rewolucja. O języku, normie i metodach na przykładzie rekcji dopełniaczowej czasownika polskiego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” LXII, s. 191–202.
Zobacz w Google Scholar

Wnuk-Lipiński E. 2001: Kakofonia aksjologiczna, „Tygodnik Powszechny”, nr 2, s. 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Wojdak P. 2020: Oboczność -a/-u w D. lp. a dwurodzajowość M2/M3 w świetle badań korpusowych sterowanych słownikami, „Język Polski” C, z. 2, s. 33–48.
Zobacz w Google Scholar

Woliński M. 2019: Automatyczna analiza składniowa języka polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WSPP: Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D., Liberek J. 2019: Nowoczesny słownik poprawnej polszczyzny – wyzwania, plany, wątpliwości,
Zobacz w Google Scholar

nadzieje, [w:] D. Zdunkiewicz-Jedynak, J. Liberek (red.), Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 37–54.
Zobacz w Google Scholar

Zwoliński A. 2017: Zanikanie elit społecznych, „Studia Socialia Cracoviensia”, nr 1, s. 67–84.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content